twitter.rss

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ХАРЬКОВСКОГО И БОГОДУХОВСКОГО ОНУФРИЯ
26 апреля 2019
ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ МИТРОПОЛИТА ХАРКІВСЬКОГО І БОГОДУХІВСЬКОГО ОНУФРІЯ, СВЯЩЕННОАРХІМАНДРИТА СВЯТО-ПОКРОВСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ м. ХАРКОВА
боголюбивим пастирям, всечесному чернецтву,
студентам та викладачам Харківської духовної семінарії
і всім вірним чадам Харківської єпархії
Української Православної Церкви

«Ви були з Ним поховані у хрещенні, у Ньому ви й разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його воскресив».
(Кол. 2:12)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Возлюблені отці, брати та сестри!

Сьогодні серця віруючих, залишивши земні піклування, наповнюються радощів про Світле Христове Воскресіння. Свята ніч Пасхи освітлюється духовним сяйвом, що випромінюється Гробом Господнім. Пресвята Богородиця, апостоли та святі жінки-мироносиці стали першими, хто побачив світло вічного блаженного життя. Це світло стало для людства початком переходу від життя в мороку гріховних страстей до свободи в славі дітей Божих. Істина Світлого Христового Воскресіння є наріжним каменем Христової Церкви.
До кінця часів слава Воскресіння Христового освітлюватиме рятівний щлях людям, що шукають Бога, прагнуть перебувати в Божественній любові як у спокусах земного життя, так і в блаженстві життя вічного. Заставою обіцяння спасіння є повнота Божественної любові, по якій Надвічний Син Небесного Отця прийняв на Себе людське єство, зцілив його від хвороби гріха і, зійшовши в пекельні глибини, розтрощив кайдани смерті, дарував нам безцінну можливість єдності зі Своїм Творцем і Промислителем.
Долучаючись до всеосяжної любові Господа, ми знаходимо непереможну зброю «проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби» (Еф. 6:12). Ми долаємо страх, викликаний обмеженістю нашої людської природи, і отримуємо здатність безбоязно нести своє земне служіння. Бо «страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх» (1 Ін. 4:18). Викупна жертва Господа нашого Ісуса Христа, Його Святе Воскресіння принесли людству небачену раніше свободу – свободу від гріха и погибелі. Отримує цю свободу той, хто довіряє себе Христу Спасителю, приймає Його як дорогу, і правду, і життя (Ін. 14:6). Як говорить Святе Євангеліє: «Як у слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить!» (Ін. 8:31-32). Завдяки надбанню свободи Христової життя людини звільняється від брехні, людських помилок. Істина ця – Воскреслий Господь наш Ісус Христос, що зруйнував кайдани пекла та смерті, дарував нам свободу обирати життя вічне. Святитель Іоанн Златоуст в «Огласительному слові» підбадьорює віруючих словами: «Ніхто нехай не убоїться смерти, визволила бо нас Спасова смерть».
Свята Церква Христова пов’язує земне життя з вічністю, служить джерелом благодатного відродження й оновлення людського єства. Як добрий господар обробляє свій виноградник, так Господь Сам турбується про Церкву, щоб вона приносила плоди святості та вічного життя. Наша Українська Православна Церква є благодатною лозою виноградника Христового. Як рослини, що ростуть на землі, піддаються випробуванням погодними умовами, так і в житті Церкви бувають часи сприятливі та часи випробувань. Нам завжди необхідно пам’ятати, що не важливо в які часи нам судилося жити і рятуватися, а важливо те, який плід свого життя ми приносимо Богові. Важливо, щоб результатами наших справ були добро, мир, благо, а це неможливо без любові до Бога та ближнього.
Будемо ж разом зі Святою Церквою оспівувати перемогу Спасителя над смертю, будемо радіти дарованому викупленню, будемо дотримуватися закону досконалого, закону свободи та жодні проблеми сьогоднішнього дня не затьмарять нашу істинну віру, що приводить нас до торжества вічного життя.
Нехай молитви та праця, любов до ближнього, турбота про мир и процвітання нашої Богом береженої України стануть чудовою прикрасою Слобожанщини.
Молитовно бажаю всім вам, дорогі мої, невичерпної радості про Воскресіння Христове – перемозі над злом и смертю, а також багатої допомоги Божої у ваших повсякденних трудах і молитвах, що стверджують вірність Святому Православ’ю!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

СМИРЕННИЙ ОНУФРІЙ,
МИЛІСТЮ БОЖОЮ
МИТРОПОЛИТ ХАРКІВСЬКИЙ І БОГОДУХІВСЬКИЙ,
СВЯЩЕННОАРХІМАНДРИТ СВЯТО-ПОКРОВСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ
м. ХАРКОВА
Пасха Христова
2019 р.
м. Харків

***

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ХАРЬКОВСКОГО И БОГОДУХОВСКОГО ОНУФРИЯ,
СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТА СВЯТО-ПОКРОВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ г. ХАРЬКОВА
боголюбивым пастырям, всечестному иночеству,
учащим и учащимся Харьковской духовной семинарии
и всем верным чадам Харьковской епархии
Украинской Православной Церкви

«…быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых…».
(Кол. 2: 12)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные отцы, братья и сестры!

Сегодня сердца верующих, оставив земные попечения, преисполняются радости о Светлом Христовом Воскресении. Святая ночь Пасхи освещается духовным светом, проистекающим от Гроба Господня. Пресвятая Богородица, апостолы и святые жены-мироносицы стали первыми, кто узрел свет вечной блаженной жизни. Этот свет стал для человечества началом перехода от жизни во мраке греховных страстей к свободе в славе детей Божиих. Истина Светлого Христова Воскресения является краеугольным камнем Церкви Христовой.
До скончания времен слава Воскресения Христова будет освещать спасительный путь людям, ищущим Бога, стремящимся пребывать в Божественной любви как в искушениях земной жизни, так и в блаженстве жизни вечной. Залогом обетования спасения есть полнота Божественной любви, по которой Предвечный Сын Небесного Отца принял на Себя человеческое естество, исцелил его от болезни греха и, сойдя в адские глубины, сокрушил оковы смерти, даровав нам бесценную возможность единства со Своим Создателем и Промыслителем.
Приобщаясь к всеобъемлющей любви Господа, мы обретаем непобедимое оружие «против миропровителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Мы преодолеваем страх, вызванный ограниченностью нашей человеческой природы, и обретаем способность безбоязненно нести свое земное служение. Ибо «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18). Искупительная жертва Господа нашего Иисуса Христа, Его Святое Воскресение принесли человечеству невиданную прежде свободу – свободу от греха и погибели. Обретает эту свободу тот, кто вверяет себя Христу Спасителю, принимает Его как путь и истину, и жизнь (Ин. 14:6). Как говорит Святое Евангелие: «…если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает Вас свободными» (Ин. 8:31-32). Благодаря приобретению свободы Христовой жизнь человека освобождается от лжи, человеческих заблуждений. Истина эта – Воскресший Господь наш Иисус Христос, разрушивший крепость ада и смерти, дарующий нам свободу избрать жизнь вечную. Святитель Иоанн Златоуст в «Огласительном слове» ободряет верующих словами: «Никто не страшись смерти, ибо от нее освободила всех нас смерть нашего Спасителя».
Святая Церковь Христова связывает земную жизнь с вечностью, служит источником благодатного возрождения и обновления человеческого естества. Как добрый хозяин возделывает свой виноградник, так Господь Сам заботится о Церкви, чтобы она приносила плоды святости и вечной жизни. Наша Украинская Православная Церковь является благодатной лозой виноградника Христова. Как произрастающие на земле растения подвергаются испытаниям погодных условий, так и в жизни Церкви бывают времена благоприятные и времена испытаний. Нам всегда необходимо помнить, что не важно в какие времена нам суждено жить и спасаться, а важно то, какой плод своей жизни мы приносим Богу. Важно, чтобы результатами наших дел были добро, мир, благо, а это невозможно без любви к Богу и ближнему.
Будем же вместе со Святой Церковью воспевать победу Спасителя над смертью, будем ликовать, радуясь дарованному искуплению, будем блюсти закон совершенный, закон свободы и никакие проблемы сегодняшнего дня не омрачат нашу истинную веру, возводящую нас к торжеству вечной жизни.
Пусть молитвы и труды, любовь к ближнему, забота о мире и процветании нашей Богом хранимой Украины станут прекрасным украшением Слобожанщины.
Молитвенно желаю всем вам, дорогие мои, неоскудевающей радости о Воскресении Христовом – победе над злом и смертью, а также изобильной помощи Божией в ваших повседневных трудах и молитвах, утверждающих верность Святому Православию!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

СМИРЕННЫЙ ОНУФРИЙ,
МИЛОСТИЮ БОЖИЕЙ,
МИТРОПОЛИТ ХАРЬКОВСКИЙ И БОГОДУХОВСКИЙ,
СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТ СВЯТО-ПОКРОВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
Г. ХАРЬКОВА
Пасха Христова
2019 г.
г. Харьков

 
Tehnichni pytannya
Vhid
Логін:
Пароль:
Вхід
© 2009-2024